Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) nuo 1995 metų yra Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos narė. Per mokyklos 20-ies metų gyvavimo laikotarpį visi mokiniai renkasi dorinį ugdymą – tikybą, kasmet dalyvauja įvairiuose religiniuose renginiuose bei akcijose.

Lapkričio 22 d., bendradarbiaujant su Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio direktore Dalia Pakėniene ir socialine pedagoge Daiva Ramanauskiene, buvo vykdoma akcija „Žmogaus tikėjimo žibintas yra Dievo rankose“, skirta Tikėjimo metų užbaigimui, vykusi Panevėžio Šventos Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo koplyčioje.
Akcija kvietė iš naujo suvokti, kokie šaltiniai palaiko mūsų asmeninį gyvenimą ir mūsų krikščioniškąją civilizaciją, kokia yra tikėjimo reikšmė žmogaus asmeniniam ir tautos vystymuisi.

2012 m. spalio 11 d. – 2013 m. lapkričio 24 d. visuotinėje Bažnyčioje buvo paskelbti Tikėjimo metais. Akcijos tikslai – nešti tikėjimo šviesą, liudijant Kristų, įprasminti Tikėjimo metų užbaigimą. Akcijos dalyviai buvo kviečiami atvykti į artimiausią bažnyčią vakarinėms Šv. Mišioms, atsinešant žibintus, kaip savo tikėjimo simbolį.

Į žibintų gamybą ypač aktyviai įsijungė mokyklos 7-10 klasių mokiniai, vadovaujami kūrybingos auklėtojos Janinos Valienės ir tikybos mokytojo Viliaus Glušoko. Visus susirinkusius į Šv. Mišias nustebino pirmą kartą debiutavęs kaip profesionalus lietuvių gestų kalbos vertėjas penktokas Matas Butkevičius.

Mokytojas V.Glušokas tvirtai įsitikinęs, kad mokiniai, dalyvaudami tokiose akcijose, praturtėja dvasiškai, o tuo pačiu ir papuošia savo širdis gerais darbais, išgyvena džiaugsmą, dalindamiesi tikėjimo šviesa. „Mokiniai žino, kad tikėjimas – didžiausia Dievo dovana, be kurios neįmanoma tikroji laimė ir gyvenimo prasmės suvokimas“, – teigė V.Glušokas.

Pasak kapeliono kun. lic. Alberto Kasparavičiaus „Žmogaus tikėjimo žibintas yra Dievo rankose, todėl turime nuolat budėti ir melstis, kad širdyse tikėjimo žiburys neužgestų, kad neatsirastų moralinis blogis ir abejingumas. Privalome rūpintis ne tik savo išganymu, bet ir kitus vesti „tikėjimo vartų“ link“.

Į akciją aktyviai įsijungusi mokyklos bendruomenė – mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai – liko tvirti tikėjime, nuolankūs ir ištvermingi, eidami Dievo mums skirtu gyvenimo keliu.

Danutė Kriščiūnienė, direktorė, surdopedagogė