Balandžio 19 d. mokykloje lankėsi Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atstovai, švietimo įstaigų logopedai,
mokytojo padėjėjai, specialieji pedagogai, lydimi Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės
Dianos Balčiūnienės. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė papasakojo apie mokyklą, aprodė patalpas (mokomuosius
kabinetus, klases, muziejų, metodinį kabinetą, valgyklą, bendrabutį, sales ir kt.), kiekvienai viešniai įteikė po
lankstinuką apie mokyklą. Svečiai epizodiškai stebėjo auklėtojos ir kūno kultūros mokytojos metodininkės bei
kineziterapeutės Vijoletos Vanagienės popamokinės veiklos užsiėmimą, naudojamą kompensacinę techniką vyr. lietuvių
kalbos mokytojos Laimutės Beinarauskienės bei vyr. surdopedagogės individualioms pratyboms vesti Palmiros Stančauskienės
kabinetuose. Lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė supažindino su lietuviškų gestų daktile ir gestais, naudojamais
žodynais bei vadovėliais. Viešnios išmoko daktiliuoti savo vardus, miestų pavadinimus ir kt. gestus.

Mokyklos informacija