Prasidėjo projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707- 03-0001. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas.

Projekto tikslas – mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes.

Nuo 2020 m. balandžio 8 dienos šiame projekte dalyvauja keturi PKNPM darbuotojai. Kadangi projektas prasidėjo karantino laikotarpiu, o paskui darbuotojai išėjo atostogų, tai buvo tik parengtas darbo planas šiems metams, pasiskirstyta pareigomis.

Šiuo metu projektą vykdo šie dalyviai: du metodininkai – Diana Paliliūnienė (vertėja) ir Vilius Glušokas (gestų k. mokytojas, bibliotekininkas) bei dvi surdopedagogės  – Palmira Stančauskienė (tarties, kalbos ir klausos lavinimo mokytoja, vizituojanti surdopedagogė) ir Rita Kasparienė (anglų kalbos mokytoja, tarties, kalbos ir klausos lavinimo mokytoja).

Karantino metu buvo konsultuojami miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kuriose ugdomi klausos negalią turintys ugdytiniai, pedagogai apie nuotolinio ugdymo galimybes, tėvams (globėjams, rūpintojams) patarta dėl priemonių, siunčiamos užduotys, internetinės nuorodos, rekomendacijos.

Miesto švietimo pagalbos specialistams perskaitytas pranešimas  tema  ,,Nuotolinis-kaip niekada artimas, tiesioginis, glaudus…‘‘

Projekto dalyviai patys domisi, renka, sistemina metodinę medžiagą apie klausos negalią turinčių vaikų ugdymą.

Apie vykdomą projektą, numatytas veiklas, naujienas parengta apžvalga ir pristatyta mokytojų ir mokyklos taryboms.

Pradėta vesti registracija (apskaita) klausos negalią turinčių mokinių, ugdytinių, baigusių bendrojo, specialaus, neformalaus ugdymo įstaigas, stebima jų savarankiško gyvenimo eiga.

 Vyksta individualūs gestų kalbos mokymai (konsultacijos) PKNPM mokytojams, darbuotojams, rengiama metodinė (vaizdinė) medžiaga lietuvių gestų kalba dalykų pamokoms (vyr. klasėse), taip pat pradinukams ir ikimokyklinės – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams.

Visos paminėtos veiklos yra Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001) dalis

Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Jei Jūsų vaikas turi klausos sutrikimą ir Jums  svarbu pradėti / tęsti vaiko klausos reabilitaciją – lavinti klausą ir mokyti kalbos, – nedelskite ir kreipkitės į specialistą – surdopedagogą. Jis lavina vaikų, turinčių klausos sutrikimą, klausą, moko kalbėti, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymąsi tęsti namuose. Kuo anksčiau vaikui, turinčiam klausos sutrikimą, suteikiama ugdomoji pagalba, tuo geresnių rezultatų pasiekiama.

Jei Jūsų vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, jam irgi gali būti reikalinga surdopedagogo pagalba. Šis specialistas konsultuos Jus, kaip lavinti vaiko klausą ir mokyti kalbos, patars dėl vaiko ugdymo. 

Kreiptis galima šiais tel. Nr. arba elektr. paštu :

Palmira Stančauskienė – 865258993, palmira.stancauskiene52@gmail.com;

Rita Kasparienė – 864751942, rita.kaspariene@yahoo.com

Jei jūsų vaikas (arba aplinkoje esantis asmuo) turi klausos negalią, o jūs patys norite išmokti gestų kalbą, pasitarti dėl jos vartojimo, kreipkitės šiais tel. Nr. arba elektr. paštu:

Vilius Glušokas (tik žinute) – 865456005, pkkcwilly@yahoo.com;

Diana Paliliūnienė – 864736252, paliliuniene@gmail.com