Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog:

  1. Asmens duomenų valdytojas koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarkys šiuos duomenis: vardą, pavardę, pareigas, dokumentus ir informaciją apie profilaktinius tyrimus  arba dokumentus ir  informaciją apie aplinkybės, kurioms egzistuojant nereikia atlikti profilaktinių tyrimų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (redakcija, kuri galioja nuo 2021-03-27) 4 ir 6 p.).
  2. Teisinis tokių duomenų tvarkymo pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies b punktas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (redakcija, kuri galioja nuo 2021-03-27) 4 ir 6 punktai
  3. Asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduodami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitiems subjektams, kurie tokią teisę turės.
  4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei būtina duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.
  5. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:

▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis;

▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis;

▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu;

▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei manote, jog buvo padarytas Jūsų asmens duomenų pažeidimas, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (kontaktai: MB „Duomenų sauga“, el. paštas dap@duomenu-sauga.lt, tel. +370 67243319).