Vadovaujantis LR SAM-OV 2020-05-29 sprendimu Nr.  V-1336 Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo (lrs.lt) (toliau – Sprendimas):

–        švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais;

–        savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais nustatyta vykdyti funkcijas, kurių metu turimas tiesioginis (nuolatinis ar laikinas) kontaktas su mokiniais;

·         Periodiniai profilaktiniai tyrimai atliekami sutinkantiems tirtis asmenims, ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, pagal Sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą (pridedamas)

·         neatliekami asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta Sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą (t. y. abejomis dozėmis) arba kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;

·         Ėminiai imami Panevėžio miesto mobiliame punkte. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą – tel. 1808 arba naudojantis el. bankininkystewww.1808.ltAtnaujinta tvarka tiriant profilaktiškai atliekamas serologinis antikūnų tyrimas, vėliau – greitasis antigenų testas [žr. algoritmą].