INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

              Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog: Asmens duomenų valdytojas koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarkys šiuos duomenis: … Skaityti toliau: INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Covid-19

Vadovaujantis LR SAM-OV 2020-05-29 sprendimu Nr.  V-1336 Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo (lrs.lt) (toliau – Sprendimas): -        švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su … Skaityti toliau: Covid-19