Mozaika iš gamtinių medžiagų

          Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 5-10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame mokinių gamtos mokslų konkurse „Mozaika“, kurį organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Konkurso tikslas - aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir viešinti meninę veiklą. Mozaikas reikėjo sukurti iš įvairių gamtinių medžiagų.           Mokiniai į gamtos ir žmogaus, biologijos ir fizikos pamokas atsinešė daug  sėklų, … Skaityti toliau: Mozaika iš gamtinių medžiagų

Projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ veikla

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001 2021 m. balandžio 1 d. projekto dalyviai suorganizavo metodinę dieną „Kurtieji ir neprigirdintieji bendrajame ugdyme: šiandienos įžvalgos“,skirtą Panevėžio rajono ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems sutrikusios klausos vaikus. Dalyvavo virš 30 klausytojų. Džiugu, kad susidomėjimas įtraukiuoju ugdymu juntamas ne tik mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, … Skaityti toliau: Projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ veikla

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

              Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog: Asmens duomenų valdytojas koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarkys šiuos duomenis: … Skaityti toliau: INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ